Kehtestamise kuupäev: 01.02.2021

Kehtestaja: Nobel People OÜ

Õppekorralduse alused

 1. Üldsätted

1.1. Nobel People OÜ (edaspidi Koolitaja) poolt asutatud täiskasvanute täienduskoolitusasutus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. Koolitaja korraldab täiskasvanutele suunatud koolitusi ja individuaalseid arenguprogramme.

1.3. Koolitused toimuvad õppekavas määratud mahus kursuste ajakava alusel, individuaalsete arenguprogrammide õppetöö toimub poolte kokkulepitud ajal ja kohas.

1.4. Õppetöö toimub koolitusena/arenguprogrammina aastaringselt. Koolituse/arenguprogrammi mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5. Kokkulepitud individuaalse arenguprogrammi aega saavad muuta nii koolitaja kui koolitatav

kuni 72 tundi enne kohtumist. Hilisema muutmise/tühistamise korral loetakse kohtumine toimunuks.

1.6. Õppetöö toimub grupikoolitusena, minimaalne osalejate arv on 9.

1.7. Õppetöö toimub eesti või inglise keeles.

1.8. Õppetöö toimub tööpäevadel päevase õppetöö vormis. Koolitatava(te) vajadus(t)est lähtuvalt

on koolitusi/arenguprogramme võimalik läbi viia ka õhtustel aegadel ja nädalavahetustel.

1.9. Iga koolituse/arenguprogrammi alusdokumendiks on õppekava, milles on määratletud:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • kohtumise tühistamine;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse/arenguprogrammi läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.

1.10. Õppekavad ja muudatused õppekavas kinnitab Koolitaja.

 

 1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Koolitaja kogub koolitatavate kohta järgmisi andmeid: osaleja ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber ja isikukood. Isikukoodi kasutatakse koolituse/arenguprogrammi lõpus

väljastatava tõendi registreerimiseks ja osaleja identifitseerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse

vastavalt Eesti isikuandmete kaitse seadusele ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

 1. Koolitusele/arenguprogrammile registreerumine ja osalemine

3.1. Koolitusele/arenguprogrammile tuleb eelnevalt registreeruda koolitaja kodulehel oleva registreerimisvormi kaudu või saata e-kiri (leitav Koolitaja kodulehel).

3.2. Registreerumiseks vajalik info: koolitatava nimi, telefoninumber, osaleja e-posti aadress, isikukood arve saaja aadress ja nimi. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus koolitatava e-posti aadressile.

3.3. Koolitajal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel makstakse õppetasu tagasi.

 1. Koolituse/arenguprogrammi alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel/arenguprogrammis õppimist saavad alustada õppijad, kes on tasunud koolituse

arve.

4.2. Arve tasumisega kinnitab osaleja õppetööst osavõtu.

 1. Koolituse/arenguprogrammi lõpetamise ja väljaarvamise kord

5.1. Koolituse/arenguprogrammi lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse/

arenguprogrammi õppekavas. Koolituse/arenguprogrammi õpiväljundid omandanud õppijale

väljastatakse tõend.

5.2. Tõendid allkirjastab koolitusasutuse pidaja esindaja. Tunnistustele ja tõenditele

märgitakse ka koolitust läbi viinud koolitajate (õpetajate) nimed. Koolitaja peab tunnistuste ja

tõendite üle arvestust.

5.3. Koolituselt/arenguprogrammist arvatakse välja õppija:

 • kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus;
 • kes seab korduvalt ohtu kaasõppijate tervise ja ohutuse või takistab õppeprotsessi läbiviimist.
 1. Koolituse/arenguprogrammi eest tasumine

6.1. Koolituse/arenguprogrammi eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse/

arenguprogrammi algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud

tähtajaks.

6.2. Koolituse/arenguprogrammi eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta

sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

 1. Koolitusest/arenguprogrammist loobumine ja õppetasu tagastamine

7.1. Kui koolitusele/arenguprogrammile registreerunul ei ole võimalik koolitusest/

arenguprogrammist osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut esimesel võimalusel e-kirja teel

7.2. Kui koolitusele/arenguprogrammile registreerunu teatab koolitusest/arenguprogrammist

loobumisest kuni 3 päeva enne koolituse/arenguprogrammi algust, tagastatakse 100%

õppetasust.

7.3. Kui koolitusele/arenguprogrammile registreerunu teatab koolitusest/arenguprogrammist

loobumisest vähem kui 72 tundi enne koolituse/arenguprogrammi toimumise algust või ei

teata koolitusest/arenguprogrammist loobumisest, ei tagastata õppetasu.

7.4. Kui koolitus/arenguprogramm jääb ära Koolitajast tingitud põhjustel, tagastatakse

koolitusele/arenguprogrammile registreerunule 100% õppetasust.

 1. Koolituse/arenguprogrammi katkestamine

Koolituse/arenguprogrammi katkestamisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, töölähetus vms), saab koolitatav võimaluse osaleda hilisemal koolitusel/arenguprogrammis.

 1. Koolitatava õigused ja kohustused

9.1. Koolitataval on õigus:

9.1.1. nõuda kvaliteetset teenust;

9.1.2. saada teavet õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.3. nõuda õppetasu tagastamist Koolitaja poolsetest põhjustest tingitud ära jäänud koolituste/arenguprogrammide eest;

9.1.4. saada koolituse/arenguprogrammi lõpus tõend.

9.2. Koolitatav on kohustatud:

9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt õppetöö toimumise asukoha töötajate korraldustele;

9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja muud Koolitaja vara;

9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

 1. Vaidluste lahendamise kord

Koolitaja ja koolitatava vahel tekkinud eriarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui

tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse need lähtudes

Eesti Vabariigi seadusandlusest.