Kehtestamise kuupäev: 01.02.2021

Kehtestaja: Nobel People OÜ

Kvaliteedi tagamine

Nobel People OÜ (koolitaja juriidiline nimi) koolituste/arenguprogrammide kvaliteedi tagamise alused.

 1. Üldsätted

1.1 Nobel People OÜ (Koolitaja juriidiline nimi) (edaspidi: Koolitaja) lähtub koolituse/ arenguprogrammi kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, asutuse põhikirjast,

õppekorralduse alustest ja teistest asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud dokumentidest.

1.2 Koolituste/arenguprogrammide läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub Koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

1.3 Koolitaja korraldab koolitusi/arenguprogramme isikuarengu ja juhtimise ning ärinduse ja halduse valdkondades.

 1. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Korraldame koolitusi/arenguprogramme ruumides, mis vastavad töötervishoiu ja

tööohutuse nõuetele ning on kaasaegsed ja privaatsed.

 1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtub Koolitaja täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist.

3.2 Koolitaja avalike koolituste/arenguprogrammide õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • kohtumise tühistamine;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus õpetajatel.

3.3. Õppekava koostamisel lähtub Koolitaja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et koolitused/

arenguprogrammid oleksid praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppe-eesmärgid saavutada.

3.4. Koolitaja vaatab üks kord aastas või vastavalt vajadusele tihedamini õppekavad üle ja teeb vajadusel ja/või koolitatavatelt saadud tagasiside põhjal muudatusi.

 1. Koolitajate kvaliteedi tagamise alused

4.1 Koolitajal on kõrgharidus ning õpetamise kogemus.

4.2 Koolitaja kvalifikatsioon ja õpi- või töökogemus on kirjeldatud Koolitaja veebilehel.

 1. Koolituse/arenguprogrammi kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Koolitaja võib küsida peale igat koolitust/arenguprogrammi osalejatelt tagasisidet.

Tagasisidet saab anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka e-maili teel. Tagasisidet saab anda nii

nimeliselt kui ka anonüümselt.

5.2 Koolitaja analüüsib saadud tagasisidet ning teeb vajadusel muudatusi koolituse/

arenguprogrammi läbiviimisel või korralduses.