Digiturunduse rakendamine – õppekava

Õppekava nimetus:

Digiturunduse rakendamine

Õppekavarühm:

Ärindus ja haldus

Õpiväljundid:

Osaleja:

 1. omab ülevaadet digiturunduse kanalitest, eristab neid ja võrdleb traditsiooniliste kanalitega.
 2. koostab digiturundusstrateegiat.
 3. saab aru veebilehe kasutaja teekonnast ja teeb parandusettepanekuid (UI/UX).
 4. tunneb veebilehe analüüsimise tööriistu (Google Analytics, Tag Manager, Mouseflow, Search Console, Facebook Insights).
 5. analüüsib kodulehte ja teeb parandusettepanekuid.
 6. omab ülevaadet SEO põhitõdedest ja oskab luua märksõananalüüsil põhinevat ON-site SEOd toetavat veebilehe sisu.
 7. tunneb PPC kampaaniate võimalusi ja keskkondi ja sotsiaalmeedia kampaaniate loomise tööriistu.
 8. loob digikampaania, monitoorib ja optimeerib seda.

Õpingute alustamise tingimused:

Kursus on mõeldud turundusspetsialistidele või isikutele, kellel on varasem kokkupuude turunduse valdkonnaga.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal, maksumus:

Õppe maht 56 akadeemilist tundi, mis jaguneb 24 tundi auditoorset ja 32 tundi praktilist iseseisvat tööd. Õppekava maksumus on 890€ (ei lisandu käibemaksu).

Õppe sisu:

Õpe toimub kord nädalas kolmel järjestikusel nädalal kokku kolm korda. Töötatakse kaheksa õpiväljundiga.

 

1.päev:

 • Digitaalturunduse tervik ja selle mõistmine.
 • Teoreetilised lähenemised digitaalturundusele.
 • Digitaalse ja traditsioonilise reklaami seosed.
 • Digireklaami spetsiifika ja tulemuste mõõtmine.
 • Turundusmudelid digitaalse reklaami kontekstis.
 • Ülevaade digitaalturunduse kanalitest.

2.päev:

 • Koduleht, kui müügikanal, kasutaja kogemus veebis.
 • Digitaalne transformatsioon – veebilehe osatähtsus digiturunduses.
 • Veebilehtede komponendid ja ülesehitus ning tehnoloogiate ülevaade.
 • Visuaalne ja sõnaline kommunikatsioon.
 • Veebilehe arendus ja selle protsessi osad
 • Lokaalne, on-site ja offsite spetsiifika SEOs, SEO tööriistad
 1. päev
 • Turundussõnumite koostamine.
 • PPC kampaaniate loomise tööriistad ja kampaaniate loomine.
 • Sotsiaalmeedia kampaaniate loome. FB Pixel.
 • Konversioonide optimeerimine.
 • Kampaania tulemiste tõlgendamine, kommunikeerimine.
 • Video kasutamine digis.
 • Influencer kampaaniate tähtsus ja loogikad.
 • Influencer’ite valik vastavalt brändile ja kampaania iseloomule.

 

Õpikeskkonna kirjeldus:

Õpe toimub Tallinna Ülikooli Mare majas aadressil Uus-Sadama 5, Tallinn.

Koolitusest loobumine:

Koolituses loobumise või tühistamise tingimused on kirjeldatud koolituse pidaja õppekorralduse alustes punktis 7.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õppe lõpetamise tingimuseks on 100% osalemine kursusel ning  lõputöö koostamine. Osalejale väljastatakse koolitus lõppedes tõend.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolituse läbiviijatel on erialane kõrgharidus ja töökogemus ning eelnev täiskasvanute koolitamise kogemus.